Logo Urz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16C
35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 13 30
fax +48 17 872 12 67

Instytut Socjologii ogłasza rekrutację na kurs-szkolenie specjalistyczne ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ. Ukończenie tego szkolenia w Uniwersytecie Rzeszowskim jest równoznaczne  z uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi  pomocy społecznej, zgodnie z przepisami MPiPS. Instytut Socjologii ma  wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu podyplomowych studiów specjalizacyjnych dla szeroko pojętej pomocy społecznej. Studia takie uruchomiono w Rzeszowie po raz pierwszy w 1998 roku, w Wyższej Szkole Pedagogicznej, przez kolejne lata były one kontynuowane w Uniwersytecie Rzeszowskim. Ostatnia edycja była w roku akademickim 2011/2012, wówczas MPiPS zmieniło zasady uzyskiwania kwalifikacji wprowadzając formułę szkoleń.  

Szkolenie jest ofertą dla osób pracujących w szeroko pojętej pomocy społecznej kierujących, lub przygotowujących się do zarządzania jednostkami pomocy społecznej, które  są zobowiązane do posiadania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, określonej aktualnie Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 2012 roku.

W szkoleniu mogą uczestniczyć również studenci. Zajęcia odbywają się w cyklu sobotnio-niedzielnych zjazdów. Wykładowcami  są nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Rzeszowskiego i praktycy; przedstawiciele szeroko pojętej pomocy społecznej.

Zajęcia trwają przez okres 10 miesięcy, absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający uzyskanie  specjalizacji. Warunkiem jego otrzymania jest uczestnictwo w szkoleniu, napisanie pracy dyplomowej na ocenę pozytywną oraz złożenie egzaminu końcowego
(z wynikiem pozytywnym) przed komisją egzaminacyjną  do spraw specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane podjęciem nauki w ramach szkolenia z zakresu organizacji pomocy społecznej powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu  Socjologii  (Al. T. Rejtana
16 c; Wydział Socjologiczno–Historyczny) - w terminie do  10 lutego 2014 r. - następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie oraz  wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony Instytutu Socjologii),
  2. potwierdzone ksero dokumentu tożsamości,
  3. odpis (potwierdzone ksero) dokumentu o posiadanym wykształceniu,
  4. oświadczenie kandydata (lub zakładu pracy) o pokryciu kosztów kształcenia w UR (3200 zł za kurs),
  5. zdjęcia (podpisane) 4 sztuki 4,5 na 6,5.
  6. .

Druki podania i kwestionariusza osobowego znajdują  się na stronie internetowej Instytutu Socjologii w zakładce „Specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej”

               


 

SOCJOLOGIA INTERNETU I NOWYCH MEDIÓW

 

       Są to unikalne na skalę kraju studia podyplomowe obejmujące zagadnienia z zakresu metod i technik badań w internecie, tworzenia i zarządzania informacją w sieci, analizy zachowań konsumentów nowych mediów, projektowania form  multimedialnych, graficznych i reklamowych, psychologicznych aspektów komunikacji na linii klient – wykonawca, public relations oraz prawa internetu.

Czas trwania: 2 semestry

Warunki rekrutacji: Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać osoba posiadająca dyplom studiów wyższych. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń

   

WIĘCEJ INFORMACJI: http://podyplomowe.zszt.rzeszow.pl/index.html

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________PODYPLOMOWE STUDIA MIEJSKIE


Studia mają za zadanie wykształcenie specjalistów posiadających umiejętności rozwiązywania problemów współczesnej urbanizacji oraz przygotowujących analizy i raporty badawcze na potrzeby podmiotów funkcjonujących w przestrzeni miejskiej. Studia obejmują zagadnienia z zakresu problematyki urbanistycznej, społecznej, kulturowej i prawnej.


Czas trwania: 2 semestry

Warunki rekrutacji: Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać osoba posiadająca dyplom studiów wyższych. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń

WIĘCEJ INFORMACJI: http://podyplomowe.socjologiamiasta.pl/

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podyplomowym Studium Ewaluacji Funduszy Europejskich

Instytut Socjologii zaprasza do wzięcia udziału w Podyplomowym Studium Ewaluacji Funduszy Europejskich. Celem Studium jest przekazanie wiedzy, a także wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia procesu ewaluacji zarówno z perspektywy zlecającego jak i wykonawcy badań ewaluacyjnych.
 

Czas trwania: 2 semestry

Warunki rekrutacji: Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać osoba posiadająca dyplom studiów wyższych. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń

WIĘCEJ INFORMACJI: http://socjologia.univ.rzeszow.pl/podyplomowe-studium-ewaluacji-funduszy-europejskich